160. výročí narození Josefa Klvani a kyjovské gymnázium

Dne 22. ledna 2017 uplynulo 160 let od narození významného národopisce Moravy, přírodovědce, učitele a prvního ředitele kyjovského českého gymnázia Josefa Klvani.
Autor: RNDr. Vladimír Kotík

Poprvé se jméno této osobnosti objevilo v názvu naší školy v roce 1936. Tehdy to bylo 16 let po jeho smrti, kdy se na žádost profesorského sboru gymnázia rozhodl ministr školství a národní osvěty Emil Franke dne 23. března 1936 udělit škole název „Státní československé reálné gymnasium Josefa Klvani v Kyjově“. Tím se podařilo vyzvednout význam tohoto vědce a pedagoga nejen pro město Kyjov, ale i pro celou Moravu. Po německé okupaci v roce 1939 byl z důvodu změněných státoprávních poměrů název školy zkrácen o první dva přívlastky na „Reálné gymnasium Josefa Klvani v Kyjově“, ale Klvaňovo jméno v něm ještě zůstalo. To však němečtí ideologové dnem 1. ledna 1942 z názvu zcela vypustili a škola se až do konce okupace jmenovala stručně „Reálné gymnasium v Kyjově“. Hned po osvobození Kyjova 28. dubna 1945 se Klvaňa do názvu školy vrátil: „Klvaňovo státní reálné gymnasium v Kyjově“. Po postátnění škol podle nového školského zákona z 21. dubna 1948 byl název opět zkrácen na „Klvaňovo reálné gymnasium v Kyjově“. Od 1. září 1949, po přeměně osmiletého gymnázia na čtyřleté, byl název zkrácen na „Klvaňovo gymnasium v Kyjově“. Dnem 1. září 1953 byla podle školského zákona z 24. dubna 1953 gymnasia zrušena a byly zavedeny jedenáctileté střední školy. Proto se Klvaňovo jméno z názvu školy opět vytratilo. Škola tehdy navíc opustila svou historickou budovu a byla přestěhována z Komenského ulice č. 549 na Újezd č. 990.

Josef Klvaňa byl pak vzpomenut v rámci Slováckého roku v Kyjově 1957, u příležitosti 100. výročí jeho narození, výstavou o jeho životě a díle v Okresním muzeu v Kyjově ve dnech 3. až 10. března 1957 a zejména pak odhalením pamětní desky na budově bývalého gymnasia v Komenského ulici č. 549 s textem: „Zde působil v letech 1898 – 1919 první ředitel českého gymnasia Josef Klvaňa, vynikající učitel, přírodovědec a národopisec.“. Dne 3.  řezna 1957 dopoledne proběhla ve velkém sále kyjovské Záložny vzpomínka na sté výročí narození Josefa Klvani. O Klvaňově působení v Kyjově promluvil jeho žák Dr. Maxmilián Kolaja, o jeho národopisné a přírodovědecké práci Dr. Ladislav Kunz a Dr. M. Pokorný. Další vzpomínkové akce na Klvaňu s výstavkami proběhly v tomto roce také v Brně, Olomouci, Hranicích na Moravě, Lipníku, Uherském Hradišti a v Břeclavi.

Po přestěhování školy z Újezdu č. 990 do původní budovy gymnázia na Komenského ulici č. 549 v létě 1990 a po přestávce dlouhé třicet devět let se jméno prvního ředitele Josefa Klvani do úředního názvu školy vrátilo dne 1. září 1992 v podobě „Klvaňovo gymnázium v Kyjově“. Na poradě profesorského sboru dne 7. ledna 1992 tehdejší ředitelka gymnázia PhDr. Michaela Trubačíková navrhla tento staronový název školy u příležitosti 135. výročí Klvaňova narození. Její návrh se setkal s jednoznačným souhlasem všech členů sboru. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vyjádřilo dne 20. května 1992 s naším požadavkem souhlas a s platností od začátku nového školního roku naše gymnázium zařadilo do sítě škol pod výše uvedeným názvem. V den navrácení tohoto názvu naší škole byla také na budově školy Komenského č. 549 odhalena nová pamětní deska (na místě staré z roku 1957) s Klvaňovým reliéfem od akademického sochaře Václava Adolfa Kovaniče s textem: „Josef Klvaňa 22. 1. 1857 13. 8. 1919 První ředitel českého gymnázia v Kyjově, vynikající učitel, přírodovědec a národopisec.“. V září 1992 také proběhla výstava o našem prvním řediteli, kterou připravil tehdejší profesor dějepisu gymnázia Mgr. Lubor Nedbal ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Kyjově a Moravským zemským muzeem v Brně. K téže příležitosti jsem tehdy připravil osmdesátistránkovou bibliografickou brožuru „Josef Klvaňa. Vzpomínka ke 135. výročí narození“.

Oficiální název naší školy byl na základě dodatku ke zřizovací listině z 10. února 1996 změněn na „Klvaňovo gymnázium se sídlem Komenského ulice 549/550, 697 11 Kyjov“. Konečně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upravilo na základě dodatku č. 2 ke zřizovací listině z 12. října 1998 název školy na „Klvaňovo gymnázium, Kyjov, Komenského 549“. Tento název školy je platný doposud.

Nyní stručně o Klvaňově působení na kyjovském českém gymnáziu. Dne 1. srpna 1898 nastoupil na místo ředitele nově zakládaného Obecního českého gymnasia v Kyjově, které bylo zřízeno v září 1898. Svého úkolu se ujal bravurně a za dvě desetiletí v Kyjově vybudoval české gymnázium vysoké úrovně a širokého věhlasu. Po svých národopisných výletech do blízkého okolí začal podnikat i daleké cesty po Evropě (Itálie, Německo, Francie, Švýcarsko, Balkán, Řecko, Velká Británie, Belgie, Holandsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko). Dne 8. května 1901 ho postihla krutá rána, když tragicky zemřela jeho manželka Růžena. Klvaňovo manželství zůstalo bezdětné. Po postátnění kyjovského obecního gymnázia v roce 1908 byl Josef Klvaňa jmenován císařem Františkem Josefem I. ředitelem C. k. českého státního vyššího gymnasia v Kyjově. V červnu 1909 je Klvaňa postižen třemi záchvaty mrtvice, po nichž zůstal ochrnutý na pravé straně těla. Na dobu jednoho a půl roku dostal zdravotní dovolenou a po uzdravení se opět ujímá vedení gymnázia. V květnu 1913 císař František Josef I. udělil Josefu Klvaňovi titul vládní rada a ministerstvo veřejných prací projevilo Klvaňovi uznání za vynikající výsledky v jeho národopisné práci. Další ránou, která Klvaňu mimo vypuknutí první světové války těžce zasáhla, bylo uzavření kyjovského gymnázia ministerským nařízením, a to od září 1915 do září 1917. Žáci museli dojíždět do gymnázií v Bučovicích, Strážnici, Uherském Hradišti a Holešově. Dne 29. října 1918 Klvaňa nechal na budově gymnázia vyvěsit český a moravský prapor na znamení prohlášení samostatnosti Republiky československé a upravil text třetí sloky národní hymny „Kde domov můj“ se zřetelem ke všem čtyřem československým zemím a ta zazněla v gymnazijní kapli na bohoslužbě ke zdaru našeho nového státu.

Dne 16. července 1919 byl Klvaňa znovu raněn mozkovou mrtvicí. Za necelý měsíc později, dne 13. srpna 1919 v 17 hodin Josef Klvaňa v Kyjově zemřel ve věku 62 roků. Uzavřel se tak šlechetný a činorodý život vzácného člověka, který všechny svoje síly věnoval vědě, studentům a moravskému lidu. Dne 15. srpna 1919 odpoledne se v gymnazijní kapli sv. Josefa Kalasanského uskutečnil smuteční obřad za obrovské účasti veřejnosti. Josef Klvaňa byl pak pochován do hrobu své manželky v Kyjově u kaple sv. Josefa na Újezdě. Ani po osmi desítkách let po jeho úmrtí studenti kyjovského gymnázia na Klvaňu nezapomínají a věnují mu vždy na zahájení majálesu (od roku 1997) vzpomínku u jeho hrobu.