Kronika školy 2020/21

Kronika Klvaňova gymnázia Kyjov ve školním roce 2020/21

Dne 1. září 2020 dopoledne se v podzimním zkušebním období konaly opravné ústní maturitní zkoušky dvou žáků z předmětů profilové části maturitní zkoušky, a to za předsednictví profesorky Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov Mgr. Zuzany Ševčíkové. Oba žáci uspěli. Jedna žákyně se ze zdravotních důvodů své první celé maturitní zkoušky opět nezúčastnila.

Dne 1. září 2020 odpoledne se v podzimním zkušebním období konaly opravné písemné maturitní zkoušky (v Bzenci) dvou žáků. Oba žáci uspěli. Maturitní zkoušku v roce 2020 tedy složilo celkem 98 abiturientů, z nichž 48 prospělo s vyznamenáním a 50 prospělo.

Pravidelné vyučování podle rozvrhu hodin bylo zahájeno ve středu 2. září 2020 od 8 hodin. Pro novou třídu I.A osmiletého studia se pod vedením nového třídního profesora následoval adaptační den s novým prostředím školy. Nové třídy 1.A a 1.B čtyřletého studia měly v prvních dvou vyučovacích hodinách třídnickou hodinu.

Ve dnech 3. a 4. září 2020 se po šesté uskutečnil adaptační kurz (Vřesovice, chata Radost) pro studenty tříd čtyřletého studia 1.A a 1.B, jehož cílem bylo vzájemné seznámení studentů třídních kolektivů.

Ve dnech 9. až 11. září 2020 podnikly maturitní třídy VIII.A, 4.A a 4.B se svými třídními profesory kulturně poznávací zájezdy do Prahy, který se nemohl konat v obvyklém termínu dnů aktivit v červnu.

Dosud obvyklá burza učebnic ve velké tělocvičně se tentokrát z důvodu epidemické situace nekonala. Proběhla mezi žáky elektronicky.

Dne 9. září 2020 odpoledne od 15 hodin se uskutečnily třídní schůzky s rodiči nově nastupujících žáků ze tříd 1.A a 1.B.

Od 10. září 2020 bylo z důvodu zhoršení epidemické situace s šířením nemoci covid-19 ve státě (v okrese Hodonín se zhoršila výrazně) nařízeno vládou povinné nošení roušek na chodbách školy (při vyučování v učebnách nikoliv). Žáci i zaměstnanci na chodbách svědomitě a zodpovědně roušky nosili.

Od 14. září 2020 musely přerušit školní docházku třídy IV.A a VII.A pro onemocnění žáků nemocí covid-19. Od 16. září 2020 musela přerušit školní docházku také třída 4.B, a to ze stejného důvodu. Tyto tři třídy začaly opět chodit do školy od 21. září 2020. V době nepřítomnosti těchto tří tříd ve škole byli jejich žáci vyučováni ve svých domovech distančně pomocí počítačového programu Microsoft Teams.

Ve dnech 15. a 16. září 2020 proběhly volby do studentského parlamentu, při nichž si studenti zvolili své zástupce po jednom z ročníku od kvarty výše. Za gymnázium byli zvoleni: kvarta Viktorie Antošová z IV.A, 1. ročník Aleš Řezáč z 1.B, 2. ročník Tomáš Krist z 2.B, 3. ročník Hana Bízová ze 3.A a 4. ročník Erik Veverka ze 4.B.

Od 21. do 25. září 2020 opět musela přerušit školní docházku třída VIII.A pro onemocnění žáků nemocí covid-19.

Od pátku 18. září 2020 vzhledem ke zhoršené epidemické situaci v zemi byla mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví nařízeno nošení roušek učiteli i žáky nejen na školních chodbách, ale i během vyučování ve školních třídách.

Dne 23. září 2020 dodala Tiskárna Lelka, s. r. o., Dolní Bojanovice, 605 výtisků publikace „65. výroční zpráva Klvaňova gymnázia Kyjov za školní rok 2019/20“ v rozsahu 80 stran. Ročenka gymnázia byla spojena s „Výroční zprávou Střední zdravotnické školy Kyjov za školní rok 2019/20“. Prodejní cena ročenky byla stanovena na 60 Kč.

Dne 1. října 2020 od 14:10 hodin proběhlo testování studijních předpokladů žáků tří tříd maturitního ročníku Masarykovou univerzitou.

Dne 2. října 2020 od 14:00 hodin byla zájemcům představena katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc.

Od pondělí 5. října 2020 vzhledem ke stále se zhoršující epidemické situaci s prudce se šířícím onemocněním covid-19 v zemi byl vládou vyhlášen nouzový stav a nařízením ministerstva zdravotnictví byla výuka na středních školách změněna z prezenční na distanční formu. Třídy vyššího gymnázia zůstaly doma a byly vzdělávány prostřednictvím aplikace Microsoft Teams, zatímco třídy nižšího gymnázia pokračovaly v prezenční docházce do školy, stejně jako třídy základních škol. Nouzový stav v České republice trval nepřetržitě od 5. října 2020 do 11. dubna 2021. Pro tuto druhou vlnu celoplošných epidemických opatření proti šířícímu se koronaviru bylo typické postupné výrazné omezování shromažďování lidí, uzavření restaurací, škol a většiny prodejen a totální utlumení společenského života. Po ukončení nouzového stavu pak bylo postupováno podle tzv. pandemického zákona.

XXIII. ročník „Veletrhu vzdělávání okresu Hodonín“ v tomto roce proběhl pouze online formou.

Od středy 14. října 2020 byla výuka i na základních školách změněna z prezenční na distanční formu. Tedy i třídy nižšího gymnázia zůstaly doma a začaly se vzdělávat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams.

Dne 12. října 2020 ve věku 78 roků zemřela bývalá profesorka gymnázia Mgr. Marie Svobodová. Vyučovala zde především český a německý jazyk, a to nepřetržitě od roku 1971 do roku 1995, kdy odešla na SOU do Bzence, tedy celkem 24 roků. Čest její památce!

Dne 14. října 2020 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce první online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams.

Dne 21. října 2020 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce druhá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams, na kterou byli členové sboru připojení elektronicky ze svých domovů.

Na dny pondělí a úterý 26. a 27. října 2020 udělil ministr školství mládeže a tělovýchovy všem základním a středním školám dva dny volna jako dny boje proti nemoci covid-19.

Státní svátek byl ve středu 28. října. Obvyklé vzpomínkové shromáždění a lampionový průvod se neuskutečnily.

Řádné podzimní prázdniny byly ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října 2020.

Ke dni 30. října 2020 školní kuchyň Klvaňova gymnázia vařila obědy pro 601 žáků gymnázia a SZŠ (škola měla k 1. září 2020 celkem 656 žáků) a dále obědy pro 158 ostatních pravidelných strávníků (z toho 81 zaměstnanců) a 53 pravidelných strávníků – odběratelů svačin, tedy dohromady 759 pravidelně stravovaných. Za měsíc říjen 2020 bylo vydáno 3091 porcí (2871 obědů a 220 přesnídávek). Protože od 5. října 2020 přešlo v důsledku pandemie onemocnění covid-19 vyšší gymnázium na domácí distanční výuku a od 14. října také nižší gymnázium, je tedy proto počet vydaných porcí na úrovni jedné čtvrtiny obvyklého množství.

Dne 3. listopadu 2020 ve věku 77 roků zemřel profesor gymnázia Mgr. Jaroslav Matula. Vyučoval zde především český jazyk a hudební výchovu, a to nepřetržitě (s výjimkou přerušení během některých hlavních prázdnin) v letech 1970 až 2006 a ještě vypomáhal ve školním roce 2011/12, tedy celkem 37 roků. Čest jeho památce!

Dne 11. listopadu 2020 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce již třetí online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams.

Dne 16. listopadu 2020 se proběhla historicky první online porada provozních pracovníků školy prostřednictvím Microsoft Teams. Kromě paní ředitelky a obou zástupců ředitelky se jí zúčastnily Marie Klíglová, Bohdana Kudláčová, Jeanette Nožičková, Ing. Bc. Květoslava Hlaváčová, BA, Oldřiška Vaďurová a Drahomír Stehlík.

V úterý dne 17. listopadu 2020 byl státní svátek.

Dne 25. listopadu 2020 byla obnovena prezenční výuka žáků tříd maturitního ročníku po dosavadní výuce distanční. Z důvodu ochrany proti šíření koronaviru bylo nutné zachovat homogenní skupiny žáků kmenových tříd a žáky z různých tříd navzájem nemíchat. Proto při výuce seminářů museli žáci z různých tříd sedět odděleně v různých učebnách.

Dne 25. listopadu 2020 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce čtvrtá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams, na kterou byli členové sboru připojení elektronicky ze svých domovů.

Ve středu 25. listopadu 2020 od 16 hodin proběhly historicky poprvé elektronicky třídní schůzky (prostřednictvím Microsoft Teams) pro rodiče žáků jednotlivých tříd přímo z jejich domovů. Komunikovali s nimi pouze třídní učitelé. Konzultace s jednotlivými vyučujícími proběhly jen po individuální domluvě.

Dne 30. listopadu 2020 byla obnovena prezenční výuka žáků tříd nižšího gymnázia po týdnech střídavě s výukou distanční. A to rotačním způsobem, kdy v lichých týdnech do školy chodila prima a tercie a v sudých týdnech sekunda a kvarta, které se ve škole takto střídaly.

V listopadu 2020 byla zahájena rekonstrukce střechy malé tělocvičny a na velkém školním dvoře byla zřízena nová parkovací místa. Pingpongové stoly byly přemístěny k venkovnímu hřišti.

Dne 2. prosince 2020 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce pátá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams.

Dne 7. prosince 2020 byla obnovena prezenční výuka žáků tříd vyššího gymnázia po týdnech střídavě s výukou distanční. Maturitní ročník navštěvoval prezenční výuku ve škole již od 25. listopadu 2020, a to trvale, bez střídání týdnů s distanční výukou. Protože byl sudý týden, nastoupil druhý ročník (2.A, 2.B a VI.A). O týden později, v lichém týdnu od 14. prosince 2020, do školy zase nastoupil první ročník (1.A, 1.B a V.A) a třetí ročník (3.A, 3.B a VII.A).

Ve dnech 21. a 22. prosince 2020 byly dva dny volna udělené ministrem školství jako „dny boje proti covidu“.

Vánoční prázdniny trvaly od 23. prosince 2020 (středa) do 3. ledna 2021 (neděle).

Výsledky přijímacího řízení absolventů Klvaňova gymnázia na vysoké školy v roce 2020: Na vysokou školu bylo přijato 94 absolventů, což je 96 % ze všech 98 absolventů, kteří v tomto roce úspěšně odmaturovali. Jedna studentka v tomto roce vůbec nematurovala a jedna nastoupila na vyšší odbornou jazykovou školu.

Základní údaje o hospodaření Klvaňova gymnázia a střední zdravotnické školy Kyjov, příspěvkové organizace, za kalendářní rok 2020: Dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím krajských normativů na přímé náklady činily 53 769 000 Kč. Dotace od zřizovatele (Jihomoravského kraje) na provozní náklady byly 6 032 000 Kč. Na dotace z Evropských strukturálních fondů na projekt „Erasmus+“ byla poskytnuta záloha 1 742 000 Kč. Byla provedena oprava střechy malé tělocvičny s dotací Jihomoravského kraje ve výši 1 233 000 Kč. Z provozních prostředků bylo provedeno: oprava dlažby na dvoře 158 000 Kč, oprava sociálního zařízení v přízemí 186 000 Kč, oprava elektroinstalace 104 000 Kč a upgrade počítačů v učebnách 175 000 Kč. Výsledkem hospodaření školy v roce 2020 byl zisk ve výši 170 000 Kč.

Vyučování v novém roce bylo zahájeno ve pondělí 4. ledna 2021, avšak opět v distanční formě pro zhoršenou epidemickou situaci s onemocněním covid-19.

Dne 6. ledna 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce šestá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams.

Dne 27. ledna 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce sedmá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams. Byla to pololetní klasifikační porada sboru.

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 byly žákům elektronicky zveřejněny pololetní výpisy z třídního výkazu s tím, že papírová podoba bude žákům vydána později při jejich příští přítomnosti ve škole.

Pololetní prázdniny byly v pátek 29. ledna 2021.

Dne 3. února 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce osmá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams. Na programu byly změny u maturitních zkoušek 2021.

Dne 16. února 2021 jako náhrada Dne otevřených dveří pro zájemce o studium na gymnáziu i zdravotnické škole a jejich rodiče, který tentokrát nemohl být uskutečněn prezenčně, byla elektronicky zveřejněna masově navštěvovaná virtuální prohlídka naší školní budovy od firmy Matterport: https://my.matterport.com/show/?m=4fmCwh9oamw

Jarní prázdniny v okrese Hodonín byly v týdnu od 22. do 28. února 2021.

Od 1. do 4. března 2021 se ve škole uskutečnila inspekční kontrola distančního vzdělávání Českou školní inspekcí (školní inspektoři Jiří Wasserburger, Lenka Skotáková a Ing. Ilona Ptáčková). Byla to tematická inspekce, ze které nebyl pro školy vypracováván žádný zápis.

Dne 1. března 2021 od 8 hodin se uskutečnilo online školní kolo Studentské odborné činnosti.

Dne 4. března 2021 zorganizovala Mgr. Markéta Polášková ve spolupráci s brněnským centrem Recetox pro zájemce o chemii přednášku „Mikrobiom – neviditelný svět“, která proběhla online v prostředí Microsoft Teams. Přednášela Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D.

Dne 10. března 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce devátá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams.

Dne 31. března 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce desátá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams.

Velikonoční prázdniny připadly na čtvrtek 1. dubna 2021. Dne 2. dubna 2021 byl státní svátek Velký pátek a dne 5. dubna 2021 státní svátek Velikonoční pondělí.

Od 12. dubna 2021 se všechny příchozí osoby do budovy školy musely u recepce podrobit antigennímu testování, zda nejsou nositeli koronaviru SARS-CoV-2. Výjimka se týkala pouze osob, které přišly pouze ke krátkodobému pobytu (např. vyzvednout oběd do jídlonosičů nebo pro potvrzení do kanceláře), dále osob, které již byly plně vakcinovány (tj. dva týdny po druhé dávce vakcíny), a osob, které onemocnění covid-19 prodělaly nejvýše před 90 dny. Téměř všichni členové sboru tehdy již úplnou vakcinaci absolvovali.

Dne 21. dubna 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce jedenáctá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams. Jednalo se o čtvrtletní klasifikační poradu.

Ve středu 21. dubna 2021 od 16 hodin proběhly již podruhé elektronicky třídní schůzky (prostřednictvím Microsoft Teams) pro rodiče žáků jednotlivých tříd přímo z jejich domovů. Komunikovali s nimi pouze třídní učitelé. Konzultace s jednotlivými vyučujícími neproběhly.

Dne 3. května 2021 se v prvním řádném termínu uskutečnily prezenční formou jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia, a to z českého jazyka a matematiky.

Dne 4. května 2021 se v druhém řádném termínu uskutečnily prezenční formou jednotné přijímací zkoušky do čtyřletého studia, a to z českého jazyka a matematiky. Náhradní termíny přijímacích zkoušek byly 2. a 3. června 2021.

Dne 5. května 2021 se v prvním řádném termínu uskutečnily prezenční formou jednotné přijímací zkoušky do osmiletého studia, a to z českého jazyka a matematiky.

Dne 5. května 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce dvanáctá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams. Byla doplněna školením o možnostech práce v Microsoft Teams.

Dne 6. května 2021 se v druhém řádném termínu uskutečnily prezenční formou jednotné přijímací zkoušky do osmiletého studia, a to z českého jazyka a matematiky. Náhradní termíny přijímacích zkoušek byly 2. a 3. června 2021.

Dne 10. května 2021 byla obnovena prezenční výuka žáků tříd nižšího gymnázia po týdnech střídavě s výukou distanční. Protože byl lichý týden, do školy nastoupily třídy prima a tercie (I.A a III.A). O týden později, v sudém týdnu od 17. května 2021, do školy zase nastoupily třídy sekunda a kvarta (II.A a IV.A). Vždy v pondělí v první vyučovací hodině se všichni žáci museli podrobit antigennímu testování, zda nejsou nositeli koronaviru SARS-CoV-2.

Dne 19. května 2021 od 14:15 hodin se uskutečnila v tomto školním roce třináctá online porada sboru prostřednictvím Microsoft Teams, a sice pololetní klasifikační porada sboru pro maturitní ročník, která pokračovala školením o možnostech práce v Microsoft Teams.

Dne 21. května 2021 dopoledne bylo maturitním třídám vydáno pololetní vysvědčení a potom proběhlo fotografování sboru a maturitních tříd na betonové ploše parteru před školní budovou fotografem Jiřím Lacným. Jeden záběr sboru byl proveden stylově s nasazenými ochrannými respirátory FFP2 na obličeji.

Dne 24. května 2021 po pětiměsíční přestávce, kdy probíhala distanční výuka, se všechny třídy vyššího gymnázia vrátily do školy a začala probíhat normální prezenční výuka. Po čtrnácti dnech bylo ukončeno střídání lichých a sudých tříd nižšího gymnázia při docházce do školy (tzv. rotační výuka) a do školy začaly chodit všechny třídy. Každé pondělí v první vyučovací hodině se všichni žáci vždy museli podrobit antigennímu testování, zda nejsou nositeli koronaviru SARS-CoV-2.

Dne 24. května 2021 se konaly v jarním zkušebním období písemné maturitní práce (didaktické testy) společné části maturitní zkoušky z matematiky a z anglického jazyka. Maturitním komisařem na naší škole byl Mgr. Vladimír Šereš ze Střední školy průmyslové a umělecké Hodonín, příspěvkové organizace. Školním maturitním komisařem ve Středním odborném učilišti Kyjov, příspěvkové organizaci, byl Mgr. Drahomír Staněk.

Dne 25. května 2021 od 8 hodin se konaly v jarním zkušebním období písemné maturitní práce (didaktické testy) společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Dne 26. května 2021 od 8 hodin se konaly v jarním zkušebním období písemné maturitní práce (didaktický test) společné části maturitní zkoušky z rozšiřující matematiky.

Ve dnech 1. až 3. června 2021 se v řádném termínu v jarním zkušebním období konaly ústní maturitní zkoušky třídy VIII.A za předsednictví profesorky Gymnázia, Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hodonín Mgr. Pavly Svitákové.

Ve dnech 1. až 4. června 2021 se v řádném termínu v jarním zkušebním období konaly ústní maturitní zkoušky třídy 4.B za předsednictví profesora Purkyňova gymnázia Strážnice Mgr. Dušana Jagoše a třídy 4.A za předsednictví profesorky Gymnázia a Střední odborné školy zdravotnické a ekonomické Vyškov Mgr. Zuzany Ševčíkové. Ústní maturitní zkoušky dvou tříd zdravotnických oborů 4.ZaA a 4.ZaB se konaly ve dnech 1. až 2. června 2021. Společné slavnostní zahájení maturitních zkoušek všech maturitních tříd se nekonalo. Slavnostní rozloučení s maturanty s opožděným předáním maturitních stužek nebo maturitních šerp proběhlo tentokrát netradičně dne 18. června 2021 v 17 hodin v letním kině v Kyjově. Během čtyř maturitních dnů měli studenti celé školy zkrácené vyučování podle speciálního rozvrhu hodin.

V souvislosti s vývojem epidemické situace v České republice a s ohledem na předcházející distanční vzdělávání žáků Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravilo podobu maturitní zkoušky ve školním roce 2020/21 takto:

Ke společné části maturitní zkoušky byli připuštěni všichni žáci posledních ročníků, kteří podali přihlášku k jarnímu zkušebnímu období do 1. prosince 2020 a v prvním pololetí školního roku 2020/21 prospěli. Těmto žákům byl zvýšen počet opravných zkoušek konaných formou didaktického testu tak, že žáci mají celkem čtyři pokusy na vykonání každé povinné zkoušky společné části.

Kromě řádného termínu se didaktické testy společné části v jarním zkušebním období uskutečnily také v mimořádném termínu od 7. do 9. července 2021. Maturanti byli k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostavili, byli automaticky omluveni.

Pro jarní i podzimní zkušební období byl navýšen časový limit pro konání didaktických testů společné části takto: z českého jazyka a literatury 85 minut, z cizího jazyka 110 minut a z matematiky 135 minut. Časový limit pro konání nepovinné zkoušky matematika rozšiřující zůstal nezměněn.

Žáci posledního ročníku jakékoliv formy vzdělávání oborů stanovených v opatření obecné povahy (zdravotnické a sociální obory), kteří odpracovali od 12. října 2020 do 17. května 2021 dobrovolně nebo v rámci nařízené pracovní povinnosti, v rámci pracovněprávního vztahu či v rámci praktického vyučování nejméně 160 hodin u orgánů ochrany zdraví nebo poskytovatelů zdravotnických či sociálních služeb uvedených v opatření, konat povinné didaktické testy nemuseli.

V profilové části maturitní zkoušky maturanti nemuseli konat povinnou profilovou zkoušku z českého jazyka a literatury, ani z cizího jazyka, který si zvolili ve společné části. Tyto zkoušky mohli konat dobrovolně, a to pouze formou ústní zkoušky. Neúspěšný výsledek u této zkoušky se nezapočítával do celkového hodnocení maturitní zkoušky. Období pro konání profilových zkoušek v jarním zkušebním období bylo posunuto na období od 1. června do 23. července 2021.

Ve dnech 2. a 3. června 2021 se v náhradním termínu uskutečnily přijímací zkoušky do čtyřletého i osmiletého studia, a to z českého jazyka a matematiky. Do osmiletého studia (obor 79-41-K/81 Gymnázium) bylo podáno 71 přihlášek a odevzdáno 30 zápisových lístků. Do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) bylo podáno 110 přihlášek a odevzdáno 60 zápisových lístků.

Dne 8. června 2021 vešlo v platnost nařízení, že žáci sedící ve třídách během vyučovacích hodin již nemusí mít na obličeji respirátory. Během přesunů žáků během přestávek ve škole však tato povinnost zůstala nedotčena.

Dne 9. června 2021 od 14.15 hodin se po dlouhé době opět prezenčně ve sborovně gymnázia uskutečnila porada sboru.

Dne 18. a 25. června 2021 v první vyučovací hodině se žáci podrobili antigennímu testování, zda nejsou nositeli koronaviru SARS-CoV-2 jako výměna za obvyklé testování v pondělí.

Dne 18. června 2021 od 17 hodin v kyjovském letním kině proběhlo slavnostní rozloučení s maturanty s předáváním odměn ředitelky školy. Po studentské hymně Gaudeamus igitur a po proslovu paní ředitelky třídní učitelé předali dodatečně absolventům maturitní stužky nebo šerpy, protože jejich slavnostní dekorování nemohlo být provedeno v obvyklém předvánočním čase z důvodu vládních opatření proti šíření koronaviru. Pak následovalo předávání odměn absolventům ředitelkou školy. Po závěrečném poděkování absolventů učitelům a zaměstnancům školy zazněly dvě písně: „We Are The Champions“ a „Žijeme len raz“. Maturitní zkoušku bylo oprávněno konat všech 91 žáků maturitního ročníku gymnázia a navíc jedna žákyně, která se nepodrobila maturitní zkoušce v roce 2020. Všech 92 žáků ji konalo. S vyznamenáním prospělo 63 žáků, 28 žáků prospělo a jedna žákyně neprospěla, a sice ze společné písemné zkoušky (didaktického testu) z matematiky. Mimo to neuspěli dva studenti ze společné písemné zkoušky (didaktického testu) z matematiky rozšiřující, což však nemělo žádný vliv na celkový prospěch u maturitní zkoušky. Někteří přihlášení se nakonec k této zkoušce nedostavili. Třídní profesoři předali absolventům maturitní vysvědčení již ve škole.

Dne 23. června 2021 od 14:15 hodin se ve sborovně uskutečnila závěrečná klasifikační porada profesorského sboru.

Ve dnech 24., 28. a 29. června 2021 proběhly podesáté tzv. dny aktivit. Z důvodu dlouhotrvající distanční výuky v tomto mimořádném školním roce byly tentokrát preferovány aktivity zábavného a poznávacího charakteru v rámci stávajících tříd (nikoliv individuálního výběru aktivit žáků jako v minulých letech), aby byly pokud možno utuženy sociální vztahy mezi žáky jednotlivých třídních kolektivů.

Dne 25. června 2021 ve školní jídelně provedla ředitelka školy se studenty ve třech skupinách slavnostní vyhodnocení školního roku 2020/21 s předáním odměn studentům, kteří uspěli v olympiádách a soutěžích v tomto školním roce. Dále pak proběhlo fotografování tříd na betonové ploše parteru před školní budovou fotografem Jiřím Lacným.

Školní rok byl zakončen ve středu 30. června 2021. Studenti obdrželi závěrečné vysvědčení a začaly hlavní prázdniny.

Dne 7. července 2021 dopoledne se v mimořádném termínu konala opravná písemná maturitní zkouška (didaktický test) (v Bzenci) jedné žákyně. Žákyně uspěla. Maturitní zkoušku v roce 2021 tedy složilo celkem 92 abiturientů, z nichž 63 prospělo s vyznamenáním a 29 prospělo.

Během července a srpna 2021 byly vybaveny novou podlahou a nábytkem obě fyzikální učebny F1 a F2.

Kronika Střední zdravotnické školy Kyjov ve školním roce 2020/21

Školní rok 2020/21 byl zahájen v úterý 1. září 2020 třídními profesory ve třídách 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent a ve třídách 1. a 2. ročníku oboru praktická sestra. Deštivé počasí nedovolilo, aby slavnostní zahájení školního roku proběhlo na školním seřadišti na náměstí Hrdinů, jako tomu bylo o rok dříve. Všudypřítomná dezinfekce v prostorách školy a roušky na tvářích vyučujících i studentů na chodbách školy dokumentovaly bezpečnostní hygienická protiepidemická opatření proti sílící covidové epidemii…

Dne 1. září 2020 se od 11:00 konaly opravné ústní maturitní zkoušky společné i profilové části.

Vyučování dne 3. září 2020 zahájily 1. ročníky dvěma třídnickými hodinami, poté pokračovala výuka podle řádného rozvrhu stejně jako u studentů 2. až 4. ročníků.

Ve dnech 4. září a 5. září 2020 se postupně studenti tříd 1.PsA a 1.PsB zúčastnili adaptačního kurzu ve Strážnici. Pedagogický dohled zajistily v 1.PsA třídní učitelka Mgr. Ludmila Šnajdrová a výchovná poradkyně Mgr. Lenka Ševelová, třídu 1.PsB doprovázela třídní učitelka Mgr. Jindřiška Friáková spolu se školní preventistkou Mgr. Marií Mazalovou. V rámci kurzu se studenti zapojili do společných aktivit a her, aby se před zahájením výuky trochu poznali. Ve stejném termínu probíhal adaptační pobyt studentů 1. ročníku gymnázia ve Vřesovicích.

V pondělí 7. září 2020 dopoledne zahájily třídy 3. a 4. ročníku oboru zdravotnický asistent odbornou praxi v ošetřování nemocných v nemocnici v Kyjově účastí na školení BOZP. Praktickou výuku v nemocnici v tomto školním roce zajišťovaly odborné učitelky Mgr. Alena Altmannová, Mgr. Jindřiška Friáková, PhDr. Jaroslava Navrátilová, Mgr. Hana Ottová, Mgr. Jitka Podkalská, Mgr. Iva Taušová a Mgr. Marie Žáčková spolu s vedoucí odborné výuky Mgr. Marcelou Klemmovou.

Odpoledne 9. září 2020 se od 15 hodin uskutečnily informativní třídní schůzky pro rodiče žáků nastupujících 1. ročníků.

Ve čtvrtek 10. září 2020 se již tradičně konal sbírkový den pro Světlušku. Tentokrát se do sbírky na podporu nevidomých zapojili žáci třídy 3.ZaB pod dohledem Mgr. Hany Ottové a Mgr. Lenky Ševelové. Byla vybrána částka 18 182 Kč.

V pátek 11. září 2020 proběhl projektový den s odborníkem na téma „Péče o chronické rány“. O cenné poznatky z ošetřovatelské praxe se se třídou 3.ZaB podělila Mgr. Marcela Peřinová. Pedagogický dohled zajistily opět Mgr. Hana Ottová a Mgr. Lenka Ševelová. Téhož dne se vyskytl ve škole první potvrzený případ covid pozitivní osoby ve škole, proto v týdnu od 14. září 2020 přešlo postupně několik gymnaziálních tříd do distanční výuky z důvodu karantény.

Ve dnech 15. a 16. září 2020 se konaly volby do studentského parlamentu. Za první ročník SZŠ byl zvolen Samuel Toman ze třídy 1.PsA, za druhý ročník Karolína Kostihová ze třídy 2.PsA, studenti 3.ročníku vybrali jako svého zástupce Patrika Půčka ze třídy 3.ZaB a maturitní třídy zvolily Adélu Švestkovou ze třídy 4.ZaB.

Od 18. září 2020 byla zavedena povinnost nosit roušky na obličeji ve všech prostorách školy.

Dne 28. září 2020 byl státní svátek – Den české státnosti.

Dne 1. října 2020 bylo vydáno nařízení KHS JMK, podle nějž byla zavedena od 5. října do 18. října 2020 povinná distanční výuka pro žáky vyššího gymnázia a čtyřletého studia všech oborů. Praktická výuka probíhala dále bez omezení obvyklým způsobem.

Pracovní povinnost pro studenty zdravotnických oborů byla zavedena usnesením vlády ode dne 12. října 2020.

Podle sady opatření pro školy vydané MŠMT pro období od 12. října do 23. října 2020 výuka probíhala dále celostátně v distančním režimu, byla zrušena i praktická výuka. Nicméně studenti maturitních tříd 4.ZaA a 4.ZaB šli téměř všichni se svými vyučujícími dobrovolně pomáhat na nemocniční oddělení, na nichž pracovali v rámci praktické výuky. Podobně se rozhodli i dobrovolníci ze 3. ročníku oboru zdravotnický asistent. Všem patří velký dík, neboť situace v nemocnici byla při narůstajícím počtu onemocnění covid-19 z řad pacientů i personálu velmi napjatá.

Ve dnech 26. a 27. října 2020 vyhlásilo MŠMT v ZŠ, ZUŠ, SŠ a konzervatořích dny volna. Následoval státní svátek 28. října 2020 a řádné podzimní prázdniny ve dnech 29. a 30. října 2020.

Dne 1. listopadu 2020 vešel v platnost dodatek č. 1 ke školním řádu KG a SZŠ Kyjov ze dne 1. září 2020, který dále specifikoval formu zajištění a pravidla distanční výuky včetně řešení absence, hodnocení výsledků vzdělávání a ochrany osobních údajů při distanční výuce. Dále pokračovala distanční výuka ve všech ročnících všech oborů vzdělávání.

Dne 17. listopadu 2020 byl státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii.

Ve středu 25. listopadu 2020 byla obnovena prezenční výuka všech maturitních tříd. Téhož dne od 16 hodin proběhly třídní schůzky online formou v aplikaci Microsoft Teams.

Od 7. prosince 2020 byla zavedena rotační výuka pro vyšší gymnázium a čtyřleté obory vzdělávání. Do lavic se vrátili s maturanty i studenti všech 2. ročníků v sudém týdnu a studenti tříd 1. a 3. ročníku v lichém týdnu.

V pátek 11. prosince 2020 proběhlo ve škole natáčení propagačního videa.

Dne 16. prosince 2020 byla rozhodnutím vlády zrušena pracovní povinnost studentů zdravotnických a sociálních oborů.

Protože se epidemiologická situace v ČR dále zhoršovala, byla prezenční výuka ukončena v pátek 18. prosince a dny 21. a 22. prosince 2020 vyhlášeny opatřením MŠMT jako dny boje proti covidu, výuka byla ve všech školách v ČR zrušena.

Ve dnech 23. prosince 2020 až 3. ledna 2021 proběhly vánoční prázdniny.

Ani v novém kalendářním roce 2021 nenastalo zlepšení epidemické situace a návrat do školních lavic se nekonal. Od pondělí 4. ledna 2021 pokračovala dále celostátně distanční výuka ve všech školách v ČR.

Rozhodnutím hejtmana Jihomoravského kraje ze dne 5. ledna 2021 byla znovu zavedena pracovní povinnost žákům a studentům 4. ročníku zdravotnických a sociálních oborů. Výkon pracovní povinnosti byl vázán na dobu trvání nouzového stavu.

Ze třídy 4.ZaA bylo takto povoláno 15 studentů ze 20 a ve třídě 4.ZaB 12 studentů z 18. Aby nebyla narušena příprava studentů závěrečných ročníků k maturitě, zúčastňovali se distanční výuky podle platného rozvrhu a pracovní povinnost vykonávali v době praktické výuky a o víkendech.

Na online poradě dne 6. ledna 2021 vyjádřila ředitelka školy poděkování všem vyučujícím a žákům zdravotnických oborů, kteří pracovali a dále pracují v nemocnici i nad rámec svých běžných povinností. Velký dík vyjádřilo i vedení kyjovské nemocnice.

Dne 26. ledna 2021 byla uzavřena klasifikace za 1. pololetí.

Ve středu 27. ledna 2021 se od 14 hodin konala online klasifikační porada za 1. pololetí školního roku 2020/21. Klasifikace byla zpřístupněna systémem ŠOL dne 28. ledna 2021. Fyzické předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí bylo odloženo, proběhlo až po návratu na prezenční výuku.

V pátek 29. ledna 2021 byly pololetní prázdniny.

Od středy 3. února 2021 začalo skenování školní budovy k virtuální prohlídce školy.

Pracovní povinnost pro studenty 4. ročníku zdravotnických oborů byla ukončena dnem 14. února 2021. Téhož dne byl ukončen nouzový stav v ČR. Vzhledem k neutěšené epidemické situaci ve většině krajů byl na žádost hejtmanů zaveden dalšího dne nový nouzový stav a následně opět pracovní povinnost pro studenty 3. ročníku zdravotnických a sociálních oborů.

Jarní prázdniny proběhly v týdnu od 22. do 26. února 2021.

Ve dnech 3. a 4. března 2021 navštívila některé online vyučovací hodiny ČŠI.

Ve čtvrtek 1. dubna 2021 byly velikonoční prázdniny.

Dne 2. dubna 2021 byl státní svátek – Velký pátek.

Distanční výuka pokračovala od úterý 6. dubna 2021.

Dne 14. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-4 ke konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. Tímto dodatkem se doplňují úpravy maturitní zkoušky pro žáky zdravotnických a sociálních oborů vzdělání. Nově bylo umožněno uznání úspěšného vykonání povinných didaktických testů podle průměrné známky z vybraných vysvědčení získaných za dobu středoškolského vzdělávání (tzv. úřední maturita) i žákům ostatních forem vzdělávání a žákům, kteří ve zdravotnických a sociálních zařízeních vykonávali praktické vyučování. Dále bylo všem maturantům bez rozdílu umožněno dobrovolné konání ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka. Své rozhodnutí museli maturanti sdělit řediteli školy do 30. dubna 2021. Písemná práce z českého jazyka a z cizího jazyka byla zrušena dřívějším rozhodnutím MŠMT.

Ve středu 21. dubna 2021 byla online klasifikační porada, po níž následovaly online třídní schůzky s rodiči v týmech jednotlivých tříd školy.

V úterý 27. dubna 2021 se konala online beseda pro studenty 1. a 2. ročníku všech oborů školy v rámci preventivního programu „Nehodou to začíná“.

Přijímací zkoušky pro zájemce o studium čtyřletých oborů proběhly ve dnech 3. a 4. května 2021.

Ve dnech 11. až 14. května 2021 se uskutečnily praktické maturitní zkoušky studentů 4. ročníku oboru zdravotnický asistent. Praktické maturitní zkoušky se konaly na chirurgickém oddělení CH 3A a interním oddělení I1 v Nemocnici Kyjov.

Dne 19. května 2021 proběhlo školní kolo Psychologické olympiády, letos na téma „Slovem pomáhám i ublížím“. Svou práci prezentovalo 14 studentek a 1 student ze 2. a 3 ročníku zdravotnických oborů. Odbornou porotu nejvíce oslovil výkon Tomáše Cibulky ze třídy 3.ZaB, na 2. místě se umístila se svou prací Hana Sekerková také ze 3.ZaB, o 3. místo se podělily studentky Barbora Osičková (2.PsA) a Kateřina Jurová (2.PsB). Blahopřejeme k úspěchu!

Téhož dne odpoledne se konala klasifikační porada 4. ročníků.

V pátek 21. května 2021 byla vydávána vysvědčení za 4. ročník studia. Proběhlo také fotografování pedagogického sboru a maturitních tříd.

Ve dnech 24. a 25. května 2021 proběhly didaktické testy společné části státní maturitní zkoušky podle jednotného testovacího schématu. Většina maturantů zdravotnických oborů využila možnost „úřednické maturity“ a těchto testů se nezúčastnila.

Dne 24. května 2021 byla zahájena za přísných bezpečnostních opatření souvislá odborná praxe studentů 3. ročníku ZA v Nemocnici Kyjov.

Ústní maturitní zkoušky oboru zdravotnický asistent se konaly ve dnech 1. a 2. června 2021.

Dne 9. června 2021 se uskutečnil projektový den s názvem „První pomoc v praxi“. Tato novinka ve výuce první pomoci byla určena studentům 2. ročníku oboru praktická sestra. Cílem bylo procvičení vybraných modelových situací za přítomnosti odborníka, kterým byla záchranářka Karla Vyhňáková ze ZZS JMK Kyjov. V rámci čtyřhodinového bloku se studenti seznámili s novinkami v poskytování první pomoci a procvičili si základní úkony zaměřené na resuscitaci, krvácení a interní stavy (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, diabetes a alergie). To vše bylo doplněno informacemi z reálných výjezdů a situací, které posádky ZZS v terénu řeší.

Slavnostní rozloučení s absolventy školy spojené s předáním odměn a pochval ředitelky školy vynikajícím studentům se uskutečnilo v pátek 18. června 2021 v Letním kině v Kyjově. Téhož dne byla ukončena souvislá odborná praxe 3. ročníku.

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2020/21 byla uzavřena ke dni 22. června 2021, následující den se konala závěrečná klasifikační porada pedagogického sboru.

Dne 24. června 2021 postihlo jižní Moravu ničivé tornádo. Řada našich studentů okamžitě zareagovala a zapojila se v postižených obcích do dobrovolnické pomoci. Ve škole byla vytvořena finanční sbírka na pomoc spolužákům, jejichž domovy zasáhla tato přírodní katastrofa.

V pátek 25. června 2021 proběhlo fotografování jednotlivých tříd s třídními učiteli a vyhodnocení školního roku spojené s předáním pochval a odměn vynikajícím studentům školy.

Dny 24., 28. a 29. června 2021 byly věnovány aktivitám pro stmelení kolektivů jednotlivých tříd.

Vysvědčení byla vydána dne 30. června 2021 a v době od 1. července do 31. srpna 2021 proběhly hlavní prázdniny.