Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov je škola s bohatou a dlouholetou tradicí a historií. V současnosti školu navštěvuje ve studijních oborech Gymnázium (čtyřleté a osmileté) a Praktická sestra (čtyřletý obor s maturitou) celkem více než 600 žáků.

Naše škola disponuje vybavenými odbornými učebnami pro většinu vyučovacích předmětů, třemi počítačovými učebnami, třemi tělocvičnami, z nichž ta největší má rozměry 30×17 metrů, jídelnou s vlastní kuchyní, která nabízí výběr ze dvou jídel a dokonce i dopolední svačinky. Všechny třídy jsou vybaveny vlastním počítačem s dataprojektorem. O přestávkách je možné trávit volný čas na školním dvoře se stoly na stolní tenis nebo na prostranství s pódiem před školou.

Čtyřleté studium oboru Praktická sestra je určeno absolventům základních škol a je zakončeno maturitní zkouškou. Absolventi získávají studiem jednak širší všeobecné vzdělání, které mohou uplatnit při dalším studiu na vyšších odborných školách a na vysokých školách, ale také vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon zdravotnického povolání a jsou tak připraveni pro okamžité uplatnění v praxi.

První dva ročníky jsou zaměřeny na všeobecné předměty a na přípravu na praktickou výuku. Ta probíhá v odborných učebnách, které jsou moderně vybaveny a přibližují studentům realitu nemocničního prostředí. Ve třetím a čtvrtém ročníku je součástí výuky stěžejní předmět Ošetřování nemocných, jehož realizace probíhá převážně na odděleních kyjovské nemocnice.

Studentům vytváříme podmínky pro zájmovou činnost a nabízíme aktivity, které přirozeně rozvíjejí jejich získané vědomosti. Během studia mohou rozšířit své vzdělání o kurzy, které škola pořádá (masérský kurz, kurz znakového jazyka apod.). Odborné vzdělání si studenti doplňují při exkurzích na pracovištích s různou specializací. Možnost seberealizace mají studenti při ukázkách první pomoci pro mateřské školy, základní školy nebo firmy, dále soutěže v první pomoci, v ošetřovatelství nebo psychologii.

Významnou součástí studia je možnost zapojit se do dobrovolnictví (osoby se zdravotním postižením – Domov Horizont, dětské centrum Krůček, sbírka Bílá pastelka, NF Světluška apod.).

prvni-pomoc

Pedagogický tým je profesionální, na své studenty náročný, a klade důraz na vzájemnou spolupráci a úctu.